Grupa 1

Dzieci w wieku 4-5 lat.

Grupę prowadzi: Edyta Roberts, Aneta Czerwińska i Katarzyna Thomas.

Celem zajęć w Grupie 1 jest rozwój słownictwa i umiejętności wypowiadania się na tematy określone w kręgach tematycznych. Tematy, którymi zajmujemy sie w czasie zajęć to np. kolory, figury geometryczne, budowa ciała, rodzina, przyroda, pory roku, najbliższe otoczenie, dom, zawody. Kształcimy sprawność mówienia przez prowokowanie odpowiedzi, uczenie wypowiedzi na podstawie tekstów, historyjek obrazkowych, z zachowaniem poprawności gramatycznej.

Celem zajęć jest również budzenie tożsamości narodowej i więzi z Polską. Dzieci poznają najważniejsze święta polskie i symbole narodowe, uczą się piosenek i tradycyjnych zabaw polskich. Dzieci uczą się wstępnych technik czytania, początkowo poprzez poznawanie liter oraz wypowiadanie słów zaczynających się na daną literę, a następnie poprzez naukę sylabizowania wyrazów i wyszukiwania głosek w wyrazach. Dzieci uczą się również pisania liter i prostych wyrazów. Po ukończeniu zajęć w Grupie 1, dzieci potrafią czytać sylaby, wyrazy jedno i dwusylabowe oraz proste zdania z podręcznika.

Grupa 2

Dzieci w wieku 6-7 lat

Grupę prowadzi: Magda Thomas oraz Katarzyna Cajler.

Grupa jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonując swoje obowiązki. Chętnie wypowiadają się na każdy temat w postaci zdań pojedynczych. Maja ubogi zasób słownictwa nad czym pracujemy poprzez zachęcanie dzieci do czytania książek samodzielnie w domu. /Dzieci dostają książki do domu odpowiadające ich możliwościom./ Czytają płynnie opracowany tekst technika głoskowa i sylabowa. Posiadają umiejętność pisania elementarnego oraz swobodnego. Poznają podstawowe zasady ortografii popełniając jeszcze błędy ortograficzne podczas pisania ze słuchu i z pamięci. Potrafią układać i rozwijać zdania oraz zapisywać krótkie odpowiedzi.

Grupa 3

Dzieci w wieku 7-8 lat

Grupę prowadzi Renata Regdos-Treherne, Anna Wojciekjan oraz Karolina Imińska.

Grupa 3 to dzieci, które potrafią komunikować się w języku polskim – pisać, czytać, opowiadać. Większość uczniów czyta płynnie, mają jednak problem z wypowiedziami pisemnymi. Dzieci rozumieją doskonale język polski, jednak wymagają pracy nad wprowadzaniem nowych, mniej powszechnych słów i określeń. Zadaniem grupy 3 jest praca nad wypowiedziami pisemnymi i prawidłową ortografią i gramatyką, zachęcamy też uczniów do samodzielnego czytania książek w domu. Czytamy głośno wiersze i opowiadania na lekcjach, wprowadzamy wielkie nazwiska polskiej literatury w przyswajalnych testach. Zajęcia to nie tylko język polski, integrujemy wiedzę historyczną, geograficzną oraz naukę o tradycji i kulturze.

Grupa 4

Dzieci w wieku 9-14 lat.

Grupę 4 prowadzi Agnieszka Ludynia-Chudy, Arkadiusz Szamocki oraz Aneta Kasprowicz.

Grupa najstarsza to dzieci, które potrafią komunikować się w języku polskim – pisać, czytać, opowiadać. Większość uczniów czyta płynnie oraz używa poprawnej polszczyzny w testach pisanych. Głównym zadaniem jest stała praca nad ortografią i gramatyką, zachęcanie uczniów do samodzielnego czytania książek w domu, rozwijanie słownictwa.

Dzieci starają się tworzyć też własne wypowiedzi pisane, dłuższe niż jedno zdanie. Duży nacisk kładziony jest na pracę w grupach. Wprowadzane elementy historii, kultury, tradycji pomagają dzieciom identyfikować polskie zwyczaje na tle innych krajów europejskich.W pracy używamy rozmaitych ćwiczeń, wspomagamy się też podręcznikami, książkami, utworami muzycznymi i słownikami.