Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Cardiff

 

1. Godziny otwarcia szkoły: 9.15 – 13.15. Zajęcia odbywają się od 9.30– 13.00. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przyprowadzić dziecko/dzieci od godz. 9.15 do godz. 9.30 i przekazać je nauczycielowi prowadzącemu bądź nauczycielowi , natomiast odbiór dzieci odbywa się bezpośrednio od nauczyciela od godz. 13.00 do godz. 13.15.

2. Podział na lekcje:

Lekcja 1: 09.45 – 10.40Lekcja 2: 11.00 – 11.45Lekcja 3: 12.10 – 13.00Podział lekcji może ulec zmianie, gdy nastąpi taka potrzeba w danej klasie. Dotyczy to w szczególności klas najmłodszych.

3. Nauczyciele są zobowiązaniu do dyżurów na przerwach w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Harmonogram dyżurów jest ustalany przez dyrektora.

4. Każdy nauczyciel prowadzi dziennik papierowy klasy. Każdy nauczyciel jest zobowiązany kontaktować się z rodzicami bądź opiekunami ucznia w celu omawiania aktualnych potrzeb edukacyjnych, emocjonalnych czy wychowawczych dziecka.

5. Personel szkoły nie podaje żadnych leków dzieciom. Jeżeli według nauczyciela stan zdrowia lub samopoczucie dziecka nie zezwala na uczestniczenie w zajęciach szkolnych, rodzic/opiekun zostanie poproszony i jest zobowiązany odebrać dziecko ze szkoły.

6.

7. Podział klas jest układany pod koniec roku szkolnego /na nastepny rok/ przez dyrekcję szkoły w porozumieniu z zarządem. Każdej klasie przyporządkowany jest program nauczania dostosowany do potrzeb dziecka, opartych na podręcznikach zaproponowanych przez ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Zagranicą / PCN Polonijne centrum Nauczycielskie/www.psn.lublin.pl/) oraz MEN.

8. Od uczniów szkoły oczekuje się:

Punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje.Systematyczności w nauce.Udziału w imprezach organizowanych przez szkołę.Szanowania siebie nawzajem.Posługiwania się językiem polskim w szkole.

9.Uczniom zabrania się:

– Używania wulgarnych słów.– Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.– Biegania i hałasowania podczas zajęć.– Stosowania jakiejkolwiek przemocy /psychicznej czy fizycznej/wobec uczniów a także nauczycieli.– Zaśmiecania szkoły.– Wychodzenia poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw.– Przebywania w klasie podczas przerw bez nadzoru nauczyciela.– Wprowadzania zwierząt na teren szkoły.

10. Uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczycieli i dyrektora szkoły. Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu przez ucznia może być:

– Upomnienie przez nauczyciela.– Upomnienie przez dyrektora szkoły oraz przeprowadzenie rozmowy dyscyplinarnej z uczniem przez dyrektora także z jego rodzicami/opiekunami/.– Zakaz wstępu na teren szkoły.– Skreślenie z listy uczniów.

11. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do:

– Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z punktem 1 Regulaminu.– Zapoznania swoich dzieci z Regulaminem szkoły i pomagania im w jego przestrzeganiu.– Pisemnego (email, sms, ) powiadomienia nauczyciela o nieobecności lub spóźnieniu dziecka/dzieci.– Terminowego regulowania opłat na podstawie otrzymanych potwierdzeń wpłat.– Opłata za szkołę jest bezzwrotna.Brak terminowej wpłaty uniemożliwia udział dziecka/dzieci w zajęciach szkolnych. Nieobecność dziecka w szkole z powodu choroby, wyjazdu, zakazu dyscyplinarnego itp. nie jest podstawą do domagania się zwrotu wpłaty za szkołę.

12. Od rodziców/opiekunów oczekuje się:

– Regularnego przyprowadzania dzieci do szkoły.– Systematycznego sprawdzania postępów dzieci w nauce poprzez konktakt z nauczycielem.– Uczestnictwa w wywiadówkach szkolnych /pisemne bądź ustne powiadomienie o swojej nieobecności kilka dni przed wywiadówką/– Pomagania dzieciom w odrabianiu zadań domowych.– Umożliwienia dzieciom udziału w imprezach szkolnych./Pomoc rodziców w imprezach szkolnych byłaby dla dzieci przykładem/.

13.

14.

15.

16. Wszelkie koszty szkód spowodowanych przez ucznia będą ponoszone przez jego rodziców/opiekunów. Dyrekcja szkoły i zarząd nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do szkoły np. przybory szkolne, zabawki, ubrania, urządzenia elektroniczne, biżuteria itp. Rodzice zoobowiazani są do sprawdzenia przy odbiorze dzieci, czy zabrały one ze szkoły wszystkie swoje rzeczy. Na terenie szkoły zabrania sie stosowania jakiejkolwiek formy agresji oraz przemocy /fizycznej czy psychicznej/wobec uczniów oraz personelu szkoły. Rodzice/opiekunowie mogą wejść na teren szkoły tylko za zgodą dyrektora szkoly.