Statut Polskiej Szkoły Sobotniej w Cardiff

ART. 1

Postanowienia Ogólne
1. Szkoła nosi nazwę Polskiej Szkoły Sobotniej w Cardiff.
2. Siedzibą szkoły jest Dom Polski w Cardiff, 174 Newport Road, CF24 1DL3. Szkoła jest placowka edukacyjno – wychowawczą o dzialalnosci charytatywnej, niezależną i samodzielną.

4. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut zatwierdzony na Walnym Zebraniu.

5. Działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz działalność organizacji wspomagających regulują:

– Regulamin szkoły
– Program dydaktyczno – wychowawczy
– Kalendarz szkoły
– Rada Rodziców

ART. 2

Cele i Zadania Szkoły
1. Celem działalności szkoły jest nauczanie dzieci języka polskiego, religii, historii i geografii Polski w języku ojczystym oraz wychowanie dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.

2. W osiągnięciu zamierzonych celów pomagać ma ścisła współpraca szkoły z rodzicami oraz z innymi polskimi instucjami działającymi na terenie Wielkiej Brytani.

ART 3

Szkoła Składa się z :
1. Uczniów szkoły,
2. Nauczycieli szkoły,
3. Rodziców i opiekunów,

ART 4

Władzami Szkoły są :
1. Dyrektor Szkoły,

2. Zastępca Dyrektora Szkoły,

3. Sekretarz,

4. Rada Rodziców.

ART. 5

Walne Zebranie
1. Decydujący głos w sprawach szkoły ma Walne Zebranie.
2. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają wszyscy członkowie szkoły. Członkami szkoły są:
a. rodzice lub prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do szkoły,
b. Grono Pedagogiczne i członkowie Rady Rodziców
3. Walne Zebranie ma prawo:
a. modyfikować lub zmieniać Statut szkoły,
b. ustalać wytyczne dla działalności szkoły,
d. rozwiązać szkołę,
4. Do podjęcia decyzji o zmianie Statutu szkoły i o rozwiązaniu szkoły wymagane jest 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu. Decyzje zapadają większością głosów w głosowaniu tajnym.

5. Przewodniczący Rady Rodziców ma obowiązek zwołać Walne Zebranie raz w roku. Jego obowiązkiem jest również zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, lub na wniosek rodziców (opiekunów) co najmniej 1/3 uczniów.

6. Przewodniczący Rady Rodziców ma obowiązek powiadomić o zwołaniu Walnego Zebrania i o proponowanym porządku obrad wszystkich członków szkoły, przynajmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zebrania.

7. Przewodniczący Rady Rodziców ma obowiązek udostępnić protokół z Walnego Zebrania wszystkim członkom szkoły, jeżeli taka sugestia wystąpi.

ART. 6

Prawa i Obowiązki Władz Szkolnych :
1. Rada Rodziców jest wybierana na wniosek dyrektora szkoły na walnym zebraniu.
2. Walne Zebranie powinno się odbyć po zakończeniu roku szkolnego.
3. Na walnym zebraniu, dyrektor szkoły i skarbnik, przedstawiciel Rady Rodziców, mają obowiązek zdać sprawozdanie z działalności szkolnej oraz przedstawić finanse szkoły.

4. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice, których dzieci uczęszczają do Polskiej Szkoły Sobotniej w Cardiff.

5. Wszystkie ważne decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny, czyli poprzez głosowanie.
6. Rada Rodziców wybierana jest na dwuletnią kadencję. Po tym okresie Walne Zebranie może, poprzez głosowanie, zadecydować o pozostaniu poszczególnych członków Rady. Jeżeli któryś z członków Rady Rodziców nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, Rada lub Walne Zebranie może zdjąć daną osobę z pełnionej funkcji.

7. Nowa Rada Rodziców rozpoczyna działalność związaną z organizacją nowego roku szkolnego od momentu wyboru. Ustępująca Rada kończy swoją kadencję z chwilą zakończenia roku szkolnego.Od Nowego roku szkolnego obowiązki przejmuje nowa Rada Rodziców.

8. Opracowuje program działań szkoły, zasady i harmonogram pełnionych przez rodziców (opiekunów) dyżurów w porozumieniu z Gronem Pedagogicznym. Kalendarz imprez szkolnych Szkoła może opracowywać we współpracy z Polish Home Assocation.

9. Członkowie Rady Rodziców nie otrzymują wynagrodzenia.
10. Rada Rodziców może zgłosić wniosek o powołanie Rady Gospodarczej, jako ciała pomocniczego do organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Praca w Radzie Gospodarczej odbywa się na zasadzie dobrowolności. Kandydat musi wyrazić na nią zgodę.

ART. 7

Obowiązki, Zadania i Prawa Członków Rady Rodziców :
1. Przewodniczący :
a. nie może równocześnie pełnić funkcji dyrektora szkoły,
b. zwołuje i prowadzi zebrania Rady,
c. kieruje i koordynuje pracą Rady,
d. współpracuje ściśle z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną,
e. składa sprawozdania z pracy Rady Rodziców podczas Walnego Zebrania,
2. Zastępca Przewodniczącego ;
a. zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności i w najbliższym czasie informuje go o przebiegu działalności szkoły,

b. wykonuje inne prace zlecone przez Przewodniczącego,

3. Sekretarz :
a. prowadzi działalność serketariatu szkoły,
b. opracowuje roczny raport z działalności szkoły,
4. Skarbnik :
a. przyjmuje opłaty za szkołę,:
b. dokonuje, zleconych przez Radę, wypłat na potrzeby szkoły,
c. zdaje sprawozdanie majątkowe podczas zebrań Walnego Zebrania,
6. Każdy z członków Rady ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach i brać czynny udział we wszystkich pracach Rady Rodziców.

7. W razie rezygnacji jednego z członków Rady, następca może być wybrany przez Radę jedynie w wyniku jednogłośnego głosowania. W innym przypadku zostaje zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie.

8. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są przez władze szkolne poprzez głosowanie. W razie konieczności zwoływane jest Walne Zebranie i wówczas spór rozstrzygany jest poprzez głosowanie.

ART. 8

Dyrektor Szkoły :
1. Dyrektora szkoły wybiera się na 5 – letnią kadencję spośród Grona Pedagogicznego.
2. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz.
3. Mianuje swojego zastępcę z Grona Pedagogicznego.
4. Zatrudnia lub zwalnia nauczycieli, organizuje zastępstwa w razie nieobecności nauczyciela.
5. Uczestniczy w posiedzeniach Rady Rodziców.
6. Przedstawia całej społeczności szkolnej program działań szkoły oraz kalendarz imprez szkolnych podczas pierwszego zebrania związanego z organizacją nowego roku szkolnego.

7. Składa sprawozdanie z działalności dydaktyczno-wychowawczej podczas Walnego Zebrania dotyczącego wyboru nowej Rady Rodziców.

8. W sprawach indywidualnych jest do dyspozycji uczniów i ich rodziców (opiekunów) podczas sobotnich zajęć, lub poprzez kontakt telefoniczny w pozostałe dni tygodnia.

ART. 9

Rada Pedagogiczna
1. Nauczyciele szkoły tworzą Radę Pedagogiczną.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej z urzędu jest dyrektor szkoły.
3. Nauczycielami w szkole są nauczyciele o kwalifikacjach pedagogicznych.
4. W wyjątkowych sytuacjach nauczycielami mogą zostać osoby nie posiadające kwalifikacji pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Nauczyciel taki uzyskuje status asystenta, który winien zdobyć niezbędne wiadomości przez samokształcenie. Obowiązkiem nauczyciela niewykwalifikowanego jest zwracać się we wszystkich trudnościach w nauczaniu do nauczyciela wykwalifikowanego.

5. Rada Pedagogiczna ma decydujący wpływ w kwestiach pedagogicznych i metodycznych. Swoją pracę opiera na Statucie szkoły oraz postanowieniach Walnego Zebrania i Rady Rodziców.

6. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana między innymi do ;
a. okresowych posiedzeń w celu omówienia wyników nauczania oraz szukania efektywnych rozwiązań wszelkich problemów wynikłych w procesie dydaktycznym,

b. podziału uczniów na grupy wiekowe według kryteriów metodyczno-merytorycznych oraz układania programu nauczania dla poszczególnych grup,

7. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo egzekwowania od uczniów dobrych wyników nauczania i nienagannej dyscypliny.

8. Osoba ucząca winna cechować się kulturą osobistą i opanowaniem wobec dzieci, a także rodziców (opiekunów).

9. Zadaniem każdego członka Rady Pedagogicznej jest informowanie rodziców (opiekunów) o postępach uczniów, o trudnościach w prowadzeniu zajęć oraz mobilizowanie rodziców (opiekunów) do aktywnej pomocy w szkole.

10. Sprawy przedstawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej są objęte tajemnicą zawodową.

ART. 10

Środki Finansowe Szkoły
1. Za prowadzenie gospodarki finansowej szkoły odpowiedzialny jest zastępca dyrektora i Rada Rodziców.

2. Budżet szkoły opiera się na :
a. opłatach czesnego wnoszonych przez rodziców i opiekunów,
b. środkach uzyskanych przez szkołę (imprezy szkolne, dotacje, darowizny)
3. Przychody są w całości przeznaczone na działalność statutową szkoły.

ART. 11

Postanowienia Końcowe
1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy Statut.
2. Poprawki zmian w Statucie mogą być wnoszone ma Walnym Zebraniu.
3. Niniejszy Statut Polskiej Szkoły Sobotniej w Cardiff został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną oraz przez Radę Rodziców w dniu 28 czerwca 2014 roku.